Práce metodiků ústřední duchovní péče

Milé sestry a milí bratři,
na této stránce jsou zveřejněny katechetické materiály pro duchovní, katechety a další pracovníky církve CČSH, které byly vytvořeny metodiky Ústřední duchovní péče.

Jedná se o aktuální verzi ke dni 2. 7. 2014, která je určena pro interní využití.

Cílem je, aby katechetické materiály byly využity samotnými duchovními, katechety
a dalšími pracovníky CČSH, nikoliv předány učitelům a pedagogickým pracovníkům.


Úkolem metodiků bylo vytvořit materiály pro děti a mládež k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Tyto materiály byly podrobeny revisi a obsahují informace o Mistru Janu Husovi vhodné pro šíření. Metodici Ústřední duchovní péče při svém úkolu spolupracovali s Naukovým odborem ÚÚR a referátem duchovní péče.

Práce metodiků ÚDP je zaměřena především na ZŠ a SŠ, materiály pro předškolní a mladší školní věk připravuje ČCE, která se podílí s CČSH na přípravě programu 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v roce 2015 na Staroměstském náměstí. Veškeré informace o této akci, stejně jako o akcích dalších, naleznete na www.hus2015.cz.


Práce metodiků obsahuje prezentace o Mistru Janu Husovi (s. Selčanová, s. Kalenská, br. Procházka), pracovní listy (s. Machová, s. Kalenská), civilní interpretace náboženských pojmů (br. Procházka), návrh struktury vyučovací hodiny (s. Kocourková), námět na letní tábor (s. Naimanová) a mnohé další materiály.

Práce metodiků ÚDP je rozdělena podle diecézí:

Praha

Plzeň

Hradec Králové

Patriarcha Tomáš Butta k práci metodiků:

Sestry a bratři,

materiály tematicky zaměřené k Mistru Janu Husovi, které jsou zde v této pracovní verzi předloženy, jsou interní didaktickou pomůckou pro vnitřní potřebu Církve československé husitské. Jsou určeny Vám - duchovním, kazatelům, katechetům a všem laickým pracovníkům, kteří se podílíte na katechezi a výuce náboženství. Je namístě zdůraznit, že ve vyučovacím procesu hraje významnou roli učitel.  Nejedná se jen o obsah a metody vyučování, ale značnou důležitost má osobnost toho, kdo vyučuje. V případě katechetů a vyučujících náboženství je důležitým předpokladem jejich osobní i s církví sdílená víra a spiritualita. Proto nejsou tyto materiály zamýšleny tak, že je předáme jiným k jejich libovolnému využití, a sami se zřekneme úkolu vyučovat a přibližovat Husovu osobnost. Naopak, Husův příběh a jeho živý odkaz máme aktivně sdělovat z hlediska křesťanské víry a přístupů naší církve. Proto jsou duchovní a kazatelé vybízeni, aby se věnovali svému katechetickému a učitelskému úkolu v širším rozsahu a hledali nové možnosti ve školách a na dalších místech.

„Mistr Jan Hus“ je jednou z dílčích kapitol „látky“ církevních dějin. Tím se ukazuje pro vyučujícího potřebnost orientace v novější i starší literatuře i práce s autentickými prameny. Současně toto tématicky zaměřené vyučování není „jen historií“, rozšiřováním historické paměti žáků, ale jedná se o naši přítomnost. Zabývat se Husem v náboženské výuce znamená schopnost porozumět základním tématům křesťanství a předat je jako živá a aktuální všem generacím. Žáci se setkávají s tématy, jako je víra, Bible, církev a další. S Mistrem Janem Husem jsou úzce spojeny existenciální otázky rozhodování člověka v mezních situacích a konkrétní etické postoje.          

Obsahem jednotlivých materiálů prostupuje ústřední téma pravdy, která je charakteristickou hodnotou pro tohoto českého reformátora. „Husovo sedmero“, že je třeba pravdu hledat, naslouchat jí, učit se jí, milovat jí, sdělovat jí, držet ji a bránit ji, z jeho spisu Výklad víry (V. kapitola), tvořilo od počátku naší církve jeden z memorovaných a objasňovaných základních katechetických textů. Téma pravdy je stále aktuální i v naší současnosti, kdy je tato hodnota relativizována. Z hlediska Bible není pravda ani tak teoretickou otázkou, jako je spíše zřejmá její spjatost s praktickým životem. Pro Mistra Jana Husa má Pravda především osobní charakter a je jím poznávána v osobnosti a díle Ježíše Krista (J 14,6).

Vyučovat v církvi znamená vyučovat Písmu svatému a jeho poselství. Biblický text je víc než doplněk našeho výkladu, ale je v pravém slova smyslu „ilustrací“ – objasněním a osvětlením a „klíčem“ k v nitřnímu pochopení Husova myšlení a jednání. Při výuce témat z církevních dějin se doporučuje cirkulační pohyb probíhající mezi historií, Písmem svatým a naší současností. Cílem výuky historické tématiky není jen získávání poznatků z minulosti, ale hledání orientace na základě aktuálního a živého Božího slova v naší přítomnosti.

Ve výuce se z hlediska metodiky a didaktiky uplatňuje významným způsobem dialogická metoda – rozhovor s žáky podněcující vlastní myšlení. K tradiční metodě náleží vyprávění. Vyprávět Husův příběh, znamená předávat příběh, který je již sám o sobě silným sdělením. K možnosti naší katecheticko-pedagogické práce patří využívání multimediální komunikace. Hus sám byl mužem dialogu a komunikace. Způsobem posílení motivace a zájmu žáků jsou hry, kvízy, zpěv, výtvarné a další činnosti. 

Předkládaný soubor pracovních materiálů je velmi pestrý a rozmanitý a zahrnuje škálu přístupů od tradiční katechetické podoby výkladu zaměřeného na skupinku věřících dětí ve sboru až po hledání nových způsobů oslovení současných mladých lidí, kteří se s církví a křesťanskou tradicí dosud nesetkali a je jim zcela vzdálená.

Pro ty, kteří s materiály budou pracovat, lze poukázat na tři zásady:

  Využít konkrétní katechetický materiál vzhledem k věku žáků a charakteru skupiny.

  Práce s materiálem vyžaduje tvořivý přístup a aktivní rozvíjení obsahové i metodické stránky podle konkrétní situace.

  Přibližovat Mistra Jana Husa jako křesťanskou osobnost, která nás vede svojí vírou, myšlením a rozhodováním k autoritě Ježíše Krista.

Měl jsem možnost sledovat práci metodiků a dalších spolupracovníků při přípravě těchto materiálů v rámci ústřední duchovní péče naší církve. Každý z nich podle svých obdarování a zkušeností zpracoval návrhy jednotlivých hodin, takže mohl vzniknout tento rozmanitý didaktický soubor. Vyjadřuji za tuto jejich práci upřímný dík a vděčnou radost. Děkuji také I. naukovému odboru a referátu duchovní péče za organizaci této společné práce pro církev. Prosím o Boží požehnání pro všechny, které tyty materiály budou inspirovat a kteří je budou využívat ve své katechetické a pedagogické praxi. Ať jsou využívány v nejrozmanitějších formách a podobách v církvi, ve školách a na všech dalších místech zvláště v jubilejním Husově roce 2015.

                                                                           Tomáš Butta

                                                        patriarcha Církve československé husitské

Červenec L.P. 2014Další materiály k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa:


Tomáš Butta: Seznámení s Mistrem Janem: Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky jeho spisů (vydáno)
Jana Krajčiříková: Dopisy z Kostnice
Jana Wienerová: Pexeso a omalovánky (připravuje se)
Aleš Mrázek: Komiks o Mistr Janu Husovi (připravuje se, ukázka dole)
Anna Radová: Omalovánky o Mistru Janu Husovi (ke stažení mezi ostatními materiály)

Comments