Náš komentář‎ > ‎

Událost asi 1980 let vzdálená…

Náš první komentář je inspirován Ježíšovým prvním vystoupením v Nazaretě, kde vyrostl.

Událost asi 1980 let vzdálená…

Není však pro víru  jeho slovo a dílo zvláště dnes velmi aktuální?

 

 V Nazaretské synagoze podali Ježíšovi knihu proroka Izajáše.

On ji rozvinul a nalezl místo, kde je psáno:

Duch Hospodinův jest nade mnou;

proto mne pomazal,

abych přinesl chudým radostnou zvěst,

poslal mne,

abych vyhlásil zajatcům propuštění

a slepým navrácení zraku,

abych propustil zdeptané na svobodu,

abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

Promluvil k nim:

Dnes se splnilo toto Písmo,

které jste právě slyšeli.

                                      L 4,17 nn.

 

Písmo se splnilo:

Ježíš přinesl… vyhlásil… navrátil… propustil,

zemřel podle Písem, vstal z mrtvých podle Písem,

Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden

do moci Božího Syna…

Ty, kdož uvěří, budou provázet znamení Kristovy moci.

 

Kdo z nás potěšil chudé,

dosáhl uvolnění zajatců,

stal se zrakem  slepých,

pomohl k napřímení  zdeptaným? 

Písmo se splnilo a dodnes naplňuje stále:

ty, kdož uvěří, budou provázet znamení Kristovy moci…

                                                                                    ZK
Comments